مالیات ستانی از کسبه و اصناف بدون تسلیم اظهارنامه

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، پرداخت مالیات از کسبه خرد و بازاریان مبتنی بر داده‌های سیستمی و بدون الزام آنها به‌ تسلیم اظهارنامه است.

مالیات ستانی از کسبه و اصناف بدون تسلیم اظهارنامه

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، پرداخت مالیات از کسبه خرد و بازاریان مبتنی بر داده‌های سیستمی و بدون الزام آنها به‌ تسلیم اظهارنامه است.

سید هادی سبحانیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:« براین باورم فرآیندهای مالیات‌ستانی از کسبه خرد، اصناف‌ و بازاریان باید بسیار ساده، شفاف وعادلانه باشد. لذا رویکرد امسال استفاده حداکثری از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ ق‌م‌م‌ یعنی پرداخت مالیات منصفانه‌ مقطوع (مبتنی بر داده‌های سیستمی) بدون الزام ایشان به‌تسلیم اظهارنامه است.»

اما ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟ برمبنای این قانون مؤدیان مکلف هستند، اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خـود را در یک سال مالیاتی طبق فرمت تهیه شده، توسط سـازمان امـور مالیـاتی کشـور، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی تسلیم و مالیات متعلـق را بـه نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت کنند.

طبق تبصره این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل را که میزان درآمد فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف مانند نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه‌ی اظهارنامه مالیاتی معاف کند. مالیات این مؤدیان به صورت مقطوع تعیین و وصول می‌شود. در صورتی که مؤدی کمتر از یک سال مالی مشغول به فعالیت اقتصادی باشد، مالیات متعلق به همان نسبت محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

 

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر