توهین یک افغانی به ایرانیان 1| به جای آب باید ادرار برای ایرانی‌ها رها شود!

بحث و جدل میان ایران و طالبان برای حق آبه هیرمند همچنان ادامه دارد و تنش‌ها در این باره بالاتر هم رفته است.

توهین یک افغانی به ایرانیان 1|  به جای آب باید ادرار برای ایرانی‌ها رها شود!

اعتماد آنلاین: یکی از کاربران توئیتری نوشت: عقده حقارت و نفرتی که در سرزمینهای جدا شده شمال رود ارس از ایرانیان وجود دارد در افغانستان هم وجود دارد.

بسیاری از افغانهایی که اغلب به صورت غیرقانونی هم در ایران زندگی می کنند، نفرت عجیبی از ایرانیان دارند و تمام مصائب و مشکلات افغانستان را نه از چشم پاکستان و طالبان و آمریکا و ناتو و جهل و خرافات مردم بلکه فقط و فقط از چشم ایران می بینن

توهین یک افغانی به ایرانیان 1|  به جای آب باید ادرار برای ایرانی‌ها رها شود!

دیگر رسانه ها

ارسال نظر