نتایج جستجو :

  • یک متخصص مغز و اعصاب سنگینی و بی‌حسی ناگهانی در دست و پا، سنگینی زبان، سرگیجه ناگهانی، دوبینی و اختلال دید را از جمله…