حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شد

حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار تصویب شد.

حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری  تصویب شد

ایلنا :تکلیف حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ مشخص شد

حداقل حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار تصویب شد.

. حقوق کارگران در سال آینده، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.‌

گفتنی است افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۳۵٪ تعیین شده است و این عدد مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار نیست.

 اخبار حاکی از این است که گروه کارگری در جریان مذاکرات به دلیل عدم توافق با طرفین دولت و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار را ترک کرده است.

نماینده کارگران درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۳چه گفت؟

عضو کارگری شورای عالی کار از ترک جلسه این شورا توسط نمایندگان کارگری بدون توافق درخصوص نرخ افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۳ خبر داد. احمدرضا معینی (عضو شورای عالی کار) با بیان این مطلب که نمایندگان کارگران همگی جلسه شورای عالی کار را بدون امضای میزان افزایش پیشنهادی مزد دولت ترک کردند، گفت: در زمینه تعیین مزد پیشنهادات طرف کارفرمایی و دولت توسط گروه کارگری پذیرفته نشد. وی با بیان اینکه گروه کارگری شورای عالی کار با توجه به عدم توجه دو ضلع دیگر شورای عالی کار جلسه را ترک کردند، گفت: در آخرین لحظات دولت و کارفرمایان بحث افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی را مطرح کردند که مورد تایید ما نبوده و از امضای این پیشنهاد اجتناب کردیم.

 

دیگر رسانه ها

کدخبر: 130607

ارسال نظر