ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳

در این بخش درباره ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین۱۴۰۳ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.

ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳

در این بخش درباره ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.

توجه داشته باشید این ساعات براساس شهر تهران تنظیم شده است..

میانه: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.

تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس.

امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ چه ساعاتی سعد و نحس است؟

عطارد – میانه

برای محبت و جلب القلوب

۱۵ فروردین(Apr۳) چهارشنبه – ساعت شروع: ۰۵:۴۸ تا ۰۶:۵۱

قمر – تابع(بر اساس موقعیت)

کاری انجام نشود

۱۵ فروردین(Apr۳) چهارشنبه – ساعت شروع: ۰۶:۵۱ تا ۰۷:۵۴

زحل – نحس اکبر

شر است و از انجام امور مهم خوداری شود

۱۵ فروردین(Apr۳) چهارشنبه – ساعت شروع: ۰۷:۵۴ تا ۰۸:۵۸

مشتری – سعد اکبر

سعد است و برای هر کارخیری مناسب است

۱۵ فروردین(Apr۳) چهارشنبه – ساعت شروع: ۰۸:۵۸ تا ۱۰:۰۱

مریخ – نحس اصغر

برای تفرقه و دشمنی و کارهای سفلی

۱۵ فروردین(Apr۳) چهارشنبه – ساعت شروع: ۱۰:۰۱ تا ۱۱:۰۴

خورشید – سعد

برای هر نوع سفری خوب است

۱۵ فروردین(Apr۳) چهارشنبه – ساعت شروع: ۱۱:۰۴ تا ۱۲:۰۸

زهره – سعد اصغر

برای هر کار خیری خوب است

۱۵ فروردین(Apr۳) چهارشنبه – ساعت شروع: ۱۲:۰۸ تا ۱۳:۱۱

عطارد – میانه

برای نوشتن حجاب شورچشمی و گریه اطفال

۱۵ فروردین(Apr۳) چهارشنبه – ساعت شروع: ۱۳:۱۱ تا ۱۴:۱۴

قمر – تابع(بر اساس موقعیت)

برای وارد شدن بر حکام و سلاطین و مسئولین

۱۵ فروردین(Apr۳) چهارشنبه – ساعت شروع: ۱۴:۱۴ تا ۱۵:۱۸

زحل – نحس اکبر

برای بغض و کینه و طلاق و جدایی و تفرقه

۱۵ فروردین(Apr۳) چهارشنبه – ساعت شروع: ۱۵:۱۸ تا ۱۶:۲۱

مشتری – سعد اکبر

برای نوشتن اوفاق خیر و دخول بر حاکمان

۱۵ فروردین(Apr۳) چهارشنبه – ساعت شروع: ۱۶:۲۱ تا ۱۷:۲۴

مریخ – نحس اصغر

برای بغض و کینه و طلاق و جدایی و تفرقه

۱۵ فروردین(Apr۳) چهارشنبه – ساعت شروع: ۱۷:۲۴ تا ۱۸:۲۸

دیگر رسانه ها

کدخبر: 132058

ارسال نظر