ساعات سعد و نحس امروز شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۳

در این بخش درباره ساعات سعد و نحس امروز شنبه 4 فروردین ۱۴۰۳ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.

ساعات سعد و نحس امروز شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۳

در این بخش درباره ساعات سعد و نحس امروز شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۳ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.

توجه داشته باشید این ساعات براساس شهر تهران تنظیم شده است.

میانه: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.

تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس.

امروز شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۳ چه ساعاتی سعد و نحس است؟

 مربوط به ساعات #روز به ترتیب زیر است

۱_ از ساعت ۶:۳ تا ۷:۴ روز شنبه ستاره زحل برای جلب و قبول و محبت و عفت و تهییج

۲_ از ساعت ۷:۴ تا ۸:۵ روز شنبه ستاره مشتری برای ایجاد صلح و محبت و آشتی و عطف

۳_ از ساعت ۸:۵ تا ۹:۶ روز شنبه ستاره مریخ شر است از انجام کارهای مهم خودداری گردد

۴_ از ساعت ۹:۶ تا ۱۰:۷ روز شنبه ستاره شمس برای طلب حاجت از بزرگان و سلاطین

۵_ از ساعت ۱۰:۷ تا ۱۱:۸ روز شنبه ستاره زهره شر است از انجام کارهای مهم خودداری گردد

۶_ از ساعت ۱۱:۸ تا ۱۲:۹ روز شنبه ستاره عطارد برای جلب صید بسیار خوب است

۷_ از ساعت ۱۲:۹ تا ۱۳:۱۰ روز شنبه ستاره قمر برای هیچ کاری مناسب نیست

۸_ از ساعت ۱۳:۱۰ تا ۱۴:۱۱ روز شنبه ستاره زحل شر است از انجام کار های مهم خودداری گردد

۹_ از ساعت ۱۴:۱۱ تا ۱۵:۱۲ روز شنبه ستاره مشتری برای هر نوع کار خیری خوب است

۱۰_ از ساعت ۱۵:۱۲ تا ۱۶:۱۳ روز شنبه ستاره مریخ شر است از انجام امور مهم خودداری شود

۱۱_ از ساعت ۱۶:۱۳ تا ۱۷:۱۴ روز شنبه ستاره شمس برای جلب و قبول و محبت و عطف و تهییج

۱۲_ از ساعت ۱۷:۱۴ تا ۱۸:۱۵ روز شنبه ستاره زهره برای هیبت در پیش بزرگان و جلب القلوب

 ساعات #شب به ترتیب زیر است

۱_ از ساعت ۱۸:۱۹ تا ۱۹:۱۸ عصر شنبه ستاره عطارد برای قبول و محبت و جلب القلوب

۲_ از ساعت ۱۹:۱۸ تا ۲۰:۱۷ عصر شنبه ستاره قمر کاری انجام نشود

۳_ از ساعت ۲۰:۱۷ تا ۲۱:۱۶ عصر شنبه ستاره زحل برای کارهای شروبیمار کردن و هلاک کردن

۴_ از ساعت ۲۱:۱۶ تا ۲۲:۱۵ عصر شنبه ستاره مشتری سعد است و برای هر کار خیری مناسب است

۵_ از ساعت ۲۲:۱۵ تا ۲۳:۱۴ عصر شنبه ستاره مریخ برای تفرقه و دشمنی و کارهای سفلی

۶_ از ساعت ۲۳:۱۴ تا ۰:۱۳ بامداد یکشنبه ستاره شمس برای هر نوع سفری خوب است

۷_ از ساعت ۰:۱۳ تا ۱:۱۲ بامداد یکشنبه ستاره زهره برای هر کار خیری خوب است

۸_ از ساعت ۱:۱۲ تا ۲:۱۱ بامداد یکشنبه ستاره عطارد برای نوشتن حجاب شور چشمی و گریه اطفال

۹_ از ساعت ۲:۱۱ تا ۳:۱۰ بامداد یکشنبه ستاره قمر برای بغض و کینه و طلاق و جدایی و تفرقه

۱۰_ از ساعت ۳:۱۰ تا ۴:۹ بامداد یکشنبه ستاره زحل برای وارد شدن بر حکام و سلاطین و مسئولین

۱۱_ از ساعت ۴:۹ تا ۵:۸ بامداد یکشنبه ستاره مشتری برای نوشتن اوفاق خیرودخول بر حاکمان

۱۲_ از ساعت ۵:۸ تا ۶:۷ بامداد یکشنبه ستاره مریخ برای بغض و کینه و طلاق و جدایی و تفرقه

 دقت فرمایید ساعات فوق با دقت کامل محاسبه شده و مربوط به شهر تهران میباشد طبیعتا برای دیگر شهر ها رعایت حدود ۱۵ دقیقه از شرق و غرب کشور لازم میباشد.

دیگر رسانه ها

کدخبر: 131046

ارسال نظر