ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۳

در این بخش درباره ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۳ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.

ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۳

در این بخش درباره ساعات سعد و نحس امروز چهارشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۳ مطلبی را برای شما آورده ایم با ما همراه باشید.

توجه داشته باشید این ساعات براساس شهر تهران تنظیم شده است.

میانه: نه سعد کامل است و نه نحس کامل.

تابع: این ساعت با توجه به موقعیت کوکب در صور فلکی می تواند هم سعد باشد و هم نحس.

امروز چهارشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۳ چه ساعاتی سعد و نحس است؟

مربوط به ساعات #روز به ترتیب زیر است

۱_ از ساعت ۶:۸ تا ۷:۹ روز چهارشنبه ستاره عطارد برای قبول و محبت و جلب القلوب

۲_ از ساعت ۷:۹ تا ۸:۱۰ روز چهارشنبه ستاره قمر کاری انجام نشود

۳_ از ساعت ۸:۱۰ تا ۹:۱۱ روز چهارشنبه ستاره زحل برای کارهای شروبیمار کردن و هلاک کردن

۴_ از ساعت ۹:۱۱ تا ۱۰:۱۲ روز چهارشنبه ستاره مشتری سعد است و برای هر کار خیری مناسب است

۵_ از ساعت ۱۰:۱۲ تا ۱۱:۱۳ روز چهارشنبه ستاره مریخ برای تفرقه و دشمنی و کارهای سفلی

۶_ از ساعت ۱۱:۱۳ تا ۱۲:۱۴ روز چهارشنبه ستاره شمس برای هر نوع سفری خوب است

۷_ از ساعت ۱۲:۱۴ تا ۱۳:۱۵ روز چهارشنبه ستاره زهره برای هر کار خیری خوب است

۸_ از ساعت ۱۳:۱۵ تا ۱۴:۱۶ روز چهارشنبه ستاره عطارد برای نوشتن حجاب شور چشمی و گریه اطفال

۹_ از ساعت ۱۴:۱۶ تا ۱۵:۱۷ روز چهارشنبه ستاره قمر برای بغض و کینه و طلاق و جدایی و تفرقه

۱۰_ از ساعت ۱۵:۱۷ تا ۱۶:۱۸ روز چهارشنبه ستاره زحل برای وارد شدن بر حکام و سلاطین و مسئولین

۱۱_ از ساعت ۱۶:۱۸ تا ۱۷:۱۹ روز چهارشنبه ستاره مشتری برای نوشتن اوفاق خیرودخول بر حاکمان

۱۲_ از ساعت ۱۷:۱۹ تا ۱۸:۲۰ روز چهارشنبه ستاره مریخ برای بغض و کینه و طلاق و جدایی و تفرقه

ساعات #شب به ترتیب زیر است

۱_ از ساعت ۱۸:۱۷ تا ۱۹:۱۶ عصر چهارشنبه ستاره شمس محبت، قبول، دخول بر حکام لباس نو پوشیدن

۲_ از ساعت ۱۹:۱۶ تا ۲۰:۱۵ عصر چهارشنبه ستاره زهره این ساعت نحس است و نباید کاری انجام دهید

۳_ از ساعت ۲۰:۱۵ تا ۲۱:۱۴ عصر چهارشنبه ستاره عطارد نوشتن عطف و محبت و قبول و مسافرت کردن

۴_ از ساعت ۲۱:۱۴ تا ۲۲:۱۳ عصر چهارشنبه ستاره قمر برای هیچ کاری شایسته نیست مخصوصا خرید و فروش

۵_ از ساعت ۲۲:۱۳ تا ۲۳:۱۲ عصر چهارشنبه ستاره زحل برای تفرقه و جدایی و بغض

۶_ از ساعت ۲۳:۱۲ تا ۰:۱۱ بامداد پنجشنبه ستاره مشتری برای طلب حاجت از بزرگان خوب است

۷_ از ساعت ۰:۱۱ تا ۱:۱۰ بامداد پنجشنبه ستاره مریخ برای هیچ کاری شایسته نیست

۸_ از ساعت ۱:۱۰ تا ۲:۹ بامداد پنجشنبه ستاره شمس بسیار سعد است و هر کاری می توان انجام داد

۹_ از ساعت ۲:۹ تا ۳:۸ بامداد پنجشنبه ستاره زهره بسیار سعد است و هر کاری می توان انجام داد

۱۰_ از ساعت ۳:۸ تا ۴:۷ بامداد پنجشنبه ستاره عطارد برای هر کاری شایسته است

۱۱_ از ساعت ۴:۷ تا ۵:۶ بامداد پنجشنبه ستاره قمر برای طلسمات و خواتم و تعویذات و هر کار مشابه

۱۲_ از ساعت ۵:۶ تا ۶:۵ بامداد پنجشنبه ستاره زحل نحس است و فقط برای ضرر رسانی خوب است

 دقت فرمایید ساعات فوق با دقت کامل محاسبه شده و مربوط به شهر #تهران میباشد طبیعتا برای دیگر شهر ها رعایت حدود ۱۵ دقیقه از #شرق و #غرب #کشور لازم میباشد.

دیگر رسانه ها

کدخبر: 130755

ارسال نظر