هواداران خانم تیم ملی با پوشش‌های متفاوت

هواداران ایرانی با هر پوشش و سلیقه برای حمایت از تیم ملی کشورمان برای بازی با انگلیس در قطر حاضر شدند

هواداران خانم تیم ملی با پوشش‌های متفاوت

هواداران ایرانی با هر پوشش و سلیقه برای حمایت از تیم ملی کشورمان برای بازی با انگلیس در قطر حاضر شدند

هواداران  و تماشاگران خانم تیم ملی

هواداران  و تماشاگران خانم تیم ملی

هواداران  و تماشاگران خانم تیم ملی

هواداران  و تماشاگران خانم تیم ملی

هواداران  و تماشاگران خانم تیم ملی

دیگر رسانه ها

ارسال نظر