خبر فوری:

آرای جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

آرای صادره به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت علی خماند از محمدامین رضایی، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده نسبت به دعوای خواهان به میزان یک میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

* در پرونده شکایت میلاد شیخ سلیمانی از باشگاه پیکان، این باشگاه به پرداخت ۲ میلیارد ریال و ۲۹ میلیون و ۴۲۳ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۴ میلیون و ۲۴۱ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۵۱۰ میلیون و ۵۷۷ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر