تحصیل دانش‌آموزان در مناطق محروم روستایی از جمله مسائل حل نشده نظام تعلیم و تربیت کشور است که آموزش دانش آموزان را با دشواری‌های زیادی روبرو می‌کند

کد خبر: ۸۸۲۳۵

تحصیل دانش‌آموزان در مناطق محروم روستایی از جمله مسائل حل نشده نظام تعلیم و تربیت کشور است که آموزش دانش آموزان را با دشواری‌های زیادی روبرو می‌کند. رعنا یکی از این دانش آموزان است که برای رفتن به مدرسه هر روز باید عرض رودخانه بازفت را طی کند. روستای آن‌ها در یک طرف و مدرسه او در سمت دیگر رودخانه قرار گرفته است. در روستا تا کلاس ششم امکان تحصیل وجود دارد و رعنا مجبور برای کلاس هفتم از عرض رودخانه عبور و به روستای گزستان بیایید. دسترسی به روستای آن‌ها تنها از طریق عبور از رودخانه یا جره است و آن‌ها جاده و برق و گاز و آب لوله کشی ندارند.عکاس: مریم آل مومن دهکردی