خبر فوری:

فتوای تازه رهبر انقلاب درباره سقط جنین بیمار

رهبر انقلاب به پرسشی درباره حکم حکم سقط جنین بیمار پاسخ گفته اند.

رهبر انقلاب  به پرسشی درباره حکم حکم سقط جنین بیمار پاسخ گفته اند.

به گزارش عرشه آنلاین به نقل از خط حزب الله پرسش و پاسخ مطرح شده به شرح ذیل است:

سوال :  آیا صرف تشـــخیص بیماری در جنین، مجوز ســـقط آن اسـت؟ و در صورت سقط دیه آن بر عهده چه کسی می آید؟

پاسخ :مجرد تشخیص بیماری جنین مجوز سقط جنین نیست و حرمت آن را از بین نمی برد، مگر در موارد بســـیار خاص و بیماری هایی که نگهداری آن برای اطرافیان با مشقت زیاد و حرج همراه باشد، که در این صورت سقط جنین فقط قبل از دمیده شدن روح جایز است، اما بنا بر احتیاط واجب، دیه آن باید پرداخت شـــود و دیه بر عهدۀ کسی است که عمل سقط را انجام می دهد

دیگر رسانه ها

ارسال نظر