فیلم لحظه زیر گرفتن یک شهروند توسط اتوبوس شهرداری+ببینید

یک عابر پیاده که بدون نگاه کردن به اطرافش وارد خیابان شد، با یک دستگاه اتوبوس تصادف کرد و جان باخت.

فیلم لحظه زیر گرفتن یک شهروند توسط اتوبوس شهرداری+ببینید

ارسال نظر