ببینید| حضور همسر ولیعهد انگلیس در رزمایش امداد و نجات

کاترین میدلتون همسر ولیعهد انگلیس در رزمایش امداد و نجات شرکت کرد.

ارسال نظر