پلمپ 800 واحد صنفی به خاطر حجاب / تصویر

در یک ماه گذشته خبرهای فراوانی از پلمب واحدهای صنفی به علت حجاب منتشر شده است.

پلمپ 800  واحد صنفی به خاطر حجاب / تصویر

اعتماد آنلاین نوشت در یک ماه گذشته خبرهای فراوانی از پلمب واحدهای صنفی به علت حجاب منتشر شده است.

آمار دقیقی از تعداد واحدهای پلمب شده وجود ندارد و در اینجا به اخبار منتشر شده رسمی استناد شده است.

پلمپ بخاطر رعایت نکردن حجاب

دیگر رسانه ها

ارسال نظر