خبر خوش از وام و مستمری زنان سرپرست خانوار و پشت نوبتی‌های ۱۴۰۱

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور درباره آخرین آمار زنان سرپرســت خانوار پشت نوبت تحت پوشش، گفت: در سال ۱۴۰۱ تمامی زنان سرپرست خانوار واجد شــرایط پشــت نوبت، پذیرش شــده و در حال حاضر زمان انتظار برای متقاضیان به صفر رسیده است.

خبر خوش از وام و مستمری زنان سرپرست خانوار و پشت نوبتی‌های ۱۴۰۱

مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور از پذیرش تمامی زنان سرپرست خانوار واجد شرایط پشت‌نوبتی این دفتر خبر داد.

نرجس اسعدی درباره زنان سرپرست خانوار تحت پوشــش سازمان بهزیســتی کشور گفت: تاکنون ۲۶۹ هزار خانوار زن سرپرســت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور هستند.

او درباره آخرین آمار زنان سرپرســت خانوار پشــت نوبت تحت پوشش، ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تمامی زنان سرپرســت خانوار واجد شــرایط پشــت نوبت، پذیرش شــده و در حال حاضر زمان انتظار برای متقاضیان به صفر رسیده است.

مدیرکل دفتر توانمندســازی خانواده و زنان سازمان بهزیســتی کشــور درباره خانواده‌هــای دارای فرزند چندقلــو نیــز، تصریح کــرد: در حال حاضــر تعداد ۳۲۵۰۰ خانواده دارای فرزند دوقلوی نیازمند و تعداد ۳۵۰۰ خانوار دارای فرزند سه قلو و بالاتر تحت پوشش این دفتر هستند.

اســعدی درباره پرداخت کمک هزینه ودیعه مسکن به زنان سرپرست خانوار، خاطرنشان کرد: به منظور کمک به تأمین مسکن مناسب برای مددجویان مستأجر تحت پوشش، مبلغی به عنوان ودیعه مسکن به آنان پرداخت می‌شــود که در حال حاضر ســرانه همان ۲۴ میلیون تومان است.

وی همچنیــن درباره پرداخــت وام‌بلاعوض به عنوان ســرمایه شغلی به زنان سرپرســت خانوار، گفت: برنامه آماده‌ســازی شغلی مبتنی بر آموزش‌های کاربردی در زمینه ارتقای دانش و مهارت‌های کارآفرینی، کســب و کار و مهارت‌های شغلی اســت. بر این اساس آن دسته از خدمت‌گیرندگان که شرایط اشتغال را دارا هستند، طی مدت زمان محدود از آموزش‌های لازم بهره‌مند شــده و آماده حضور در بازار کار می‌شوند.

مدیرکل دفتر توانمندســازی خانواده و زنان ســازمان بهزیستی کشــور، ادامه داد: بدیهی است توجه به علایق و توانمندی افراد با تأکید بر ارتقای مهارت‌های اجتماعی خدمت‌گیرندگان در کســب آموزش‌های حرفه‌ای به منظور راه‌اندازی یک کســب و کار موفق ضروری است. پس از این مرحله، به منظور شــروع و توسعه یک کسب و کار اثربخش و پایدار و افزایش سطح توانمندی خدمت‌گیرندگان، همچنین مبلغی به منظور تأمین سرمایه کار در اختیار آنها قرار داده می‌شود.

اسعدی، تصریح کرد: به منظور رفع مشکل وثیقه و ضامن زنان سرپرست خانوار، این دفتر برنامه تأمین مالی خرد با رویکــرد بانکداری پیوندی را اجرا می‌کند. این طرح با رویکرد توانمندسازی گروهی و فردی زنان و جوانان کم‌درآمد از طریق بهبود معیشت، ارتقای سرمایه اجتماعی و بانک‌پذیر کردن بدون وثیقه و ضامن متعارف در قالب گروه‌هــای خودیار، به عنوان یک مدل مرجع نوین و پیشرو در کشور در حال اجراست.

وی، ادامه داد: همچنین صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، تسهیلات اشــتغال خرد زنان سرپرست خانوار دهک‌های ۱ تا ۵ درآمدی را تا ســقف یک میلیارد ریال بدون نیاز به معرفی ضامن غیر به بانکهای عامل را ضمانت می‌کند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، مدیرکل دفتر توانمندســازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور درباره برنامه‌های توانمندسازی زنان سرپرســت خانوار، گفت: توانمندسازی زنان، عبارت اســت از فرآیندی که از طریق آن، زنان بـــه دانش، مهارت‌ها و منابع دسترســی پیدا کــرده و آنها را قادر می‌سازد تـــا کنتـرل مثبتـی بـر زنــدگی خــویش داشته و بتوانــند کیفیــت و ســبک زنــدگی خــود را بهبــود بخشند. به تعبیر دیگر، توانمندسازی زنان نیز همچــون مفهوم کلی توانمندســازی، به معنای مقابلــه با وضعیت بی‌قدرتی زنان اســت. این مفهوم به تدارک و تسلط بیشتر بر منابع و کسب منافع برای زنان اطلاق می‌شود.

اسعدی، خاطرنشــان کرد: دفتر توانمندسازی خانواده و زنان معاونت امور اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور با رویکردی جامع و علمی، به تمامی ابعاد توانمندســازی زنان سرپرســت خانوار اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و جســمی توجه کرده و برنامه‌ها و اقدامات موثری را طراحی و به مورد اجرا گذاشته است.

منبع: ايسنا

دیگر رسانه ها

ارسال نظر