ببینید| ویدیویی جالب از یخ زدن آب جوش در هوای ۱۷- درجه مشهد

ویدیویی از ریختن آبجوش و بخار شدن در لحظه در دمای ۱۷- مشهد را ببینید.

ارسال نظر