خبر فوری:

جزئیات هولناک از قتل پاکبان مشهدی

بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: اعضای دو خانواده که سر اختلاف ملکی با هم درگیر بودند، اقدام به تیراندازی کردند که یکی از گلوله‌ها به سر رفتگری اصابت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق صفری در خصوص جزئیات قتل پاکبان مشهدی اظهار کرد: در بازجویی‌هـای اولیـه از ۳ متهم دستگیر شده پرونده، مشخص شـد که آن‌ها با طرف دیگر این پرونده از مدت‌ها قبل اختلافاتی که احتمالا بر سر ملک بوده اسـت داشتند و روز حادثه بـرای گفت‌وگـو سر قرار حـاضر می‌شـوند.

بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد افزود: از آنجایـی کـه هـر دو گـروه بـه همدیگـر اعتماد نداشـتند با اسـلحه به محل می‌آینـد که در همان لحظات اولیه به سمت یکدیگر شلیک می‌کنند. در این میان پاکبان مشـهدی که در حـال نظافت کوچه بـوده کاملا اتفاقی وسـط این نزاع مسـلحانه قـرار می‌گیـرد و یک گلوله به زانویـش، گلوله درون پا کشـف شـد و یک گلولـه دیگر به سرش می‌خورد که موجب قتل او می‌شود.

وی تصریح کرد: طرفین نزاع با دیدن صحنه اصابت گلوله‌ها به پاکبان، بلافاصله سوار خودرو شده و از محل متواری می‌شـوند. تحقیقات درباره دیگر ابعاد این پرونده و همچنین دسـتگیری دیگـر متهمان همچنان ادامه دارد.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر