مقایسه نرخ تورم در ایران و افغانستان

در نمودار زیر نرخ تورم ایران و افغانستان را مقایسه کرده‌ایم

مقایسه نرخ تورم در ایران و افغانستان

در نمودار زیر نرخ تورم ایران و افغانستان (در افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان و در ایران از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم) را مقایسه کرده‌ایم.

در افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان و در ایران از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم

مقایسه نرخ تورم در ایران و افغانستان

دیگر رسانه ها

ارسال نظر