خبر فوری:

جلسه غیرمنتظره شورایعالی کار با حضور نماینده کارگران

جلسه فوری شورایعالی کار در محل وزارت کار برگزار شده است.

ارسال نظر