خبر فوری:

هشدار! بدون این شرط خانه را قولنامه‌ای نفروشید!

در فروش قولنامه‌ای حتما شرط نقد نشدن چک را هم برای فسخ قرارداد بیاورید.

اگر شخصی ملک خود را به شکل قولنامه‌ای بفروشد و چکی به تاریخ روز بعد از تنظیم قرداد تحویل بگیرد، در صورتی که چک معامله نقد نشود، در کمال حیرت فروشنده، نمی‌تواند معامله را فسخ کند.

حتی از طریق دادگاه، قانون از فروشنده حمایت نمی‌کند و می‌گوید از لحظه‌ای که قولنامه فروش را امضا کردید، شما مالک ملک نیستید.

در این حالت شما فقط فقط مالک چک هستید و می‌توانید به خاطر چک شکایت کنید.

توجه کنید که باید در فروش قولنامه‌ای حتما شرط نقد نشدن چک را هم برای فسخ قرارداد بیاورید.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر