این استان بدترین محیط کسب‌وکار را دارد

استان مرکزی با میانگین ۵.۱۷ و استان کردستان با میانگین ۶.۸۵ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب و کار در بهار ۱۴۰۲ ارزیابی شده‌اند.

این استان بدترین محیط کسب‌وکار را دارد

استان مرکزی با میانگین ۵.۱۷ و استان کردستان با میانگین ۶.۸۵ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب و کار در بهار ۱۴۰۲ ارزیابی شده‌اند.

به گزارش عرشه آنلاین، شاخص محیط کسب و کار با استفاده از ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۲ مؤلفه آماری که از عوامل مختلف و قابل احصای مؤثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی شده است، محاسبه می‌شود.

بر اساس این گزارش شاخص محیط کسب و کار مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را نشان میدهد. این شاخص با استفاده ازاطلاعات مربوط به اعضای فعال اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون محاسبه می‌شود.

مناسبترین محیط کسب‌ وکار  در استان مرکزی

نتایج ارزیابی طرح پایش محیط کسب و کار در بهار ۱۴۰۲ نشان میدهد که از منظر وضعیت مؤلفه های محیط کسب و کار، استان مرکزی با میانگین ۵.۱۷ و پس از آن استانهای زنجان و آذربایجان غربی دارای محیط کسب  وکار  مساعدتری نسبت به سایر استان ها بوده اند. در مقابل اما استان کردستان با میانگین ۶.۸۵  نامساعدترین محیط کسب و کار در بهار ۱۴۰۲ ارزیابی شدهاست.( نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است)

نکته قابل توجه در گزارش مرکز پژوهش اتاق ایران این است که اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب  وکار  در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۶۷ / ۱ واحد است که نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان ها نسبت به یکدیگر است.

وضعیت

پیشرفت محیط کسب و کار استان قم نسبت به سال گذشته

مرکز پژوهش های اتاق ایران در بخش دیگری از گزارش خود ، به بهتر یا بدتر شدن محیط  کسب و کار پرداخته است. درصد تغییرات بیانکننده بهتر یا بدتر شدن محیط کسب کار در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱ است. همچنین مثبت شدن درصد تغییرات به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به سال گذشته چرا که نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است و مثبت شدن درصد تغییرات به معنی نزدیک شدن به عدد ۱۰ میباشد.

استان آذربایجان غربی با رشد مثبت ۱۲.۹۶ درصدی در میان استانهای کشور نامساعدترین تغییرات را داشته و شاخص محیط کسب و کار آن از میانگین ۵.۲۱ در بهار ۱۴۰۱ به میانگین ۵.۸۸ در بهار ۱۴۰۲ رسیده است. در مقابل اما استان قم پیشرفت بسیار خوبی را به ارمغان آورده و رشد ۱۵.۹۶- را در بهار امسال تجربه کرده است.

در مقایسه با شاخص ملی کسب و کار، وضعیت استانها چگونه است؟

شاخص ملی کسب و کار در بهار ۱۴۰۲،  ۶.۰۵ برآورد شده است و قابل ذکر است که عدد شاخص محیط کسب و کار برای حدود ۵۸ درصد استان های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب  وکار  کمتر بوده است که نشاندهنده مساعدبودن بیش از نیمی از استانهای کشور از شاخص ملی کسب  و کار است./ اکوایران

دیگر رسانه ها

کدخبر: 105150

سایر رسانه ها

    ارسال نظر